Herní řád ligy

 

HERNÍ ŘÁD OKRESNÍ HOKEJOVÉ LIGY UH (OHL UH)

 

1. Hraje se podle platných pravidel ledního hokeje. Hra tělem a holí je povolena dle domácího ustanovení ČSLH k pravidlům LH pro žákovské kategorie. Hrací doba utkání je 3x15 minut čistého času. Předpokládaný celkový čas k odehrání utkání je 1,5 hodiny. Délka přestávek je přizpůsobena průběhu utkání, o její délce rozhoduje rozhodčí po dohodě s kapitány mužstev.

2. Soutěže OHL se mohou zúčastnit pouze amatérští hráči ledního hokeje, kteří dosáhli věku 16 let a kteří v současné době nehrají oficiální soutěže ČSLH. Byl-li hráč registrován v soutěžích Extraligy, Extraligy juniorů, 1. ligy nebo 2. ligy ČSLH, musí od jeho posledního startu v těchto soutěžích uplynout doba minimálně 4 let nebo musí dovršit věku 40 let.

3. Hráči mladší 18 let mohou hrát pouze s písemným souhlasem rodičů.

4. Hráči hrají v soutěži OHL na vlastní nebezpečí. Pro hráče starší 18 let neplatí ustanovení pravidla 224b.

5. Bodové ohodnocení výsledku utkání:

vítězství = 3 body

remíza = 1 bod

prohra = 0 bodů

Při nerozhodném výsledku pokračuje utkání jednou sérií tří samostatných nájezdů. Případnému vítězi série je připsán druhý bod. Při nerozhodném výsledku série končí utkání nerozhodným výsledkem a vyrovnaným bodovým ziskem.

6. Tresty v utkání:

menší trest = 1 minuta

větší trest = 3 minuty

osobní trest = 7 minut

7. Utkání je možné zahájit pouze v případě, má-li každý tým k dispozici alespoň  8 hráčů a jednoho brankáře. Utkání musí být předčasně ukončeno, nemůže-li některý z týmů postavit ke hře správný počet hráčů. Pokud nebude tým schopen nastoupit ve stanoveném hracím čase k utkání s potřebným počtem hráčů, nebude utkání zahájeno a bude kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch provinivšího se týmu.

8. Týmy nastupující k utkání předloží rozhodčímu utkání odsouhlasené soupisky. Sestavu hráčů uvedenou v Zápise o utkání porovná rozhodčí utkání se soupiskami týmů. Případné nesrovnalosti uvede rozhodčí v zápise o utkání.

9. Soupiska týmu může obsahovat maximálně 25 hráčů a 3 brankáře. Na soupisce bude uvedeno jméno hráče (brankáře) a číslo jeho identifikačního průkazu. Platná soupiska musí být ve stanoveném termínu před zahájením soutěže potvrzena Okresním svazem ledního hokeje. Minimální počet hráčů na soupisce je 12 hráčů a 1 brankář.

10. V průběhu soutěže lze vyměnit na soupisce pouze dva hráče, a to tak, že vedoucí týmu požádá písemně o změnu soupisky. Změnu soupisky je možné provést pouze jednou v průběhu soutěže a to nejpozději do 31. prosince běžného roku. Doplnění soupisky je možné provést do konce základní části soutěže, pokud soupiska nebyla naplněna na stanovený počet hráčů.

11. Při přestupu hráče do jiného mužstva záleží pouze na svobodné vůli hráče, hráči nejsou vázáni souhlasem „mateřského“ klubu, za hráče se nevyplácí žádné odstupné ani náhrada či provize.

12. Každý hráč musí mít před zahájením utkání a v jeho průběhu k dispozici svůj identifikační průkaz s fotografií pro případné ověření totožnosti hráče v průběhu utkání. Ověřování totožnosti hráče provádí rozhodčí utkání na základě žádosti kapitána týmu soupeře. Ověření totožnosti může být provedeno nejpozději před zahájením poslední třetiny utkání.

13. V případě, kdy k utkání nastoupí aktivní hráč účastnící se oficiálních soutěží ČSLH nebo hráč, který není uveden na soupisce a tato skutečnost bude prokázána, bude utkání kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch provinivšího se týmu. Současně budou kontumována všechna další utkání, ve kterých tento hráč od začátku soutěže prokazatelně nastoupil.

14. V případě, že utkání nebylo sehráno, bude kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch týmu, který toho byl příčinou.

15. Bude-li hráč potrestán trestem ve hře (TH), má automaticky zastavenou činnost do okamžiku projednání jeho přestupku řídícím orgánem soutěže.

16. Bude-li hráč potrestán v průběhu soutěže druhým trestem do konce utkání (OK) má automaticky zastavenou činnost v následujícím utkání. Porušení této povinnosti je považováno za disciplinární provinění s následnou kontumací výsledku utkání v neprospěch provinivšího se mužstva. Oznámení o zastavení činnosti konkrétních hráčů zveřejní řídící orgán soutěže do pěti dnů po sehrání utkání, v nichž došlo k uložení druhého osobního trestu do konce utkání (OK) na internetových stránkách soutěže.

17. Bude-li hráč potrestán v průběhu soutěže třetím osobním trestem (OT), má automaticky zastavenou činnost v následujícím utkání. Porušení této povinnosti je považováno za disciplinární provinění, s následnou kontumací výsledku utkání v neprospěch provinivšího se mužstva. Oznámení o zastavení činnosti konkrétních hráčů zveřejní řídící orgán soutěže do pěti dnů po sehrání utkání, v nichž došlo k uložení třetího osobního trestu (OT) na internetových stránkách soutěže.

18. Za napadení rozhodčího hráčem nebo funkcionářem týmu bude hráč, nebo funkcionář mužstva vyloučen ze soutěže. V případě hromadného napadení rozhodčích více hráči či funkcionáři některého z týmů, může řídící orgán soutěže vyloučit ze soutěže celý tým.

19. Všechna prokázaná disciplinární provinění a porušení herního řádu budou vedle disciplinárních trestů potrestána peněžitou pokutou 500,- Kč, která bude příjmem OHL UH, o.s.

20. Každý tým OHL musí mít v průběhu soutěže k dispozici dvě sady barevně odlišných dresů s čísly na zádech.

21. Každý tým OHL musí před začátkem soutěže složit vratný vklad do soutěže ve výši 5.000,-Kč, ze kterého se budou hradit případné disciplinární pokuty či jiná provinění proti řádům a pravidlům soutěže. Na konci soutěže bude vratný vklad vyúčtován a převeden zpět na účet složitele.

22. V případě vystoupení mužstva ze soutěže, nebo hrubého porušení řádů a pravidel soutěže vedoucí k vyloučení mužstva ze soutěže, vratný vklad do soutěže propadá ve prospěch řídícímu orgánu soutěže.

23. Před zahájením každého utkání předá domácí tým vyplněný a oběma kapitány podepsaný „Zápis o utkání“ zapisovateli. Po skončení utkání zabezpečí zapisovatel utkání vyplnění poznámek o utkání, nechá zápis podepsat oběma rozhodčím. Rozhodčí uvedený v zápise o utkání jako první zodpovídá za doručení zápisu řídícímu orgánu soutěže nejpozději druhý pracovní den po skončení utkání.

24. Utkání OHL jsou řízena systémem dvou rozhodčích. Pomocní rozhodčí zajišťují kumulovanou funkci zapisovatele, časoměřiče a trestoměřiče. Utkání mohou řídit pouze rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČSLH. Odměna rozhodčích, jejich práva a povinnosti se řídí platnými směrnicemi ČSLH.

25. Domácí tým zodpovídá za organizační zajištění utkání včetně úhrady ledové plochy a zajistí vybavení sportoviště nezbytným materiálem pro nutné ošetření hráčů a pro poskytnutí první pomoci.

26. Výsledky soutěže, nominace rozhodčích, informace o rozhodnutích sportovně technického, disciplinárního nebo organizačního charakteru a rovněž soupisky mužstev jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek OHL.

27. Řídící orgán soutěže je oprávněn provést úpravu řádu soutěže.

28. Řídícím orgánem soutěže je výbor OHL UH, o.s.

 

Přehled používaných zkratek:

OHL - Okresní hokejová liga

ČSLH - Český svaz ledního hokeje

OHL UH, o.s. - občanské sdružení OHL UH, o.s.

TH - trest ve hře (viz Pravidla ledního hokeje)

OK - osobní trest do konce utkání (viz Pravidla ledního hokeje)

OT - osobní trest (viz Pravidla ledního hokeje)

 

Herní řád odsouhlasil výbor OHL UH, o.s. dne 25. září 2009.